Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan de leverancier bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de leverancier retourneren, conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de leverancier. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen middels het modelformulier. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de leverancier heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

7. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever zelf is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

8. De opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de leverancier niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

9. De leverancier kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 10 en 11. 

10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

11. Die door de leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever;
a) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c) die snel kunnen bederven of verouderen;
d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
e) voor losse kranten en tijdschriften;
f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
g) voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h) Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
i) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;